Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Konsultacja psychologiczna skierowana jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich rodziców / opiekunów. Niekiedy konsultacja wymaga kilku spotkań z psychologiem. Na pierwsze spotkanie zapraszani są zawsze tylko rodzice dziecka. Jest to czas na przedstawienie przez rodziców ich obaw, wątpliwości czy niepokojów dotyczących zachowania dziecka lub jego rozwoju. Podczas rozmowy poruszane są tematy relacji w rodzinie, kontaktów społecznych dziecka z rówieśnikami, zainteresowań, mocnych i słabych stron dziecka. Niekiedy rodzice dostają do wypełnienie (do domu ) dodatkowy kwestionariusz dotyczący rozwoju i funkcjonowania dziecka.

Niezwykle cenne dla diagnozy jest wypełnienie go przez obojga rodziców. Kolejne spotkanie/spotkania to zwykle czas dla psychologa i dziecka. Rozmowy, zabawy, zadania – służą zarówno budowaniu bezpiecznej relacji terapeutycznej jak i obserwacji zachowań  oraz diagnozie. Po zakończeniu spotkań z dzieckiem odbywa się spotkanie z rodzicem/opiekunem, które ma na celu omówienie obserwacji i spostrzeżeń specjalisty, przekazanie wniosków i oddziaływań terapeutycznych.

Czas: 50-60 min.

Cena: 160 zł

Dowiedz się więcej tel: 48 3343505