Gramy w zielone

Kiedy w rodzinie na świat przychodzi dziecko z niepełnosprawnością, wtedy wszystko się zmienia. Zmienia się rytm dotychczasowego życia członków rodziny.  Jak bańka mydlana pryskają dotychczasowe plany i marzenia. Rodzina musi nauczyć się żyć od nowa, wszystko na nowo poukładać. Nie jest łatwo.

Niepełnosprawność jaką jest Mózgowe Porażenie Dziecięce wymaga większej pomocy i specjalnych technik, aby właściwie rozumieć rzeczywistość,  w której taka osoba żyje oraz uczyć się z doświadczeń własnych i innych osób.

Mózgowe Porażenie Dziecięce (MPD) nie jest chorobą. Jest zespołem objawów, wynikających z trwałego uszkodzenia mózgu, znajdującego się w stadium nie zakończonego rozwoju. Lokalizacja uszkodzenia mózgu warunkuje deficyty różnych funkcji: ruchu, wzroku, mowy, funkcji poznawczej, emocjonalnej. Jedno jest pewne: im szybciej rozpoznane, tym wcześniej wdrażane są specjalistyczne ćwiczenia, a prawidłowo prowadzona terapia daje szansę na pełniejszy i lepszy rozwój psychofizyczny dziecka.

Każdego roku w październiku obchodzimy Światowy Dzień Mózgowego Prażenia Dziecięcego. Wtedy wszyscy ubieramy się na zielono i Gramy w Zielone, ten kolor symbolizuje osoby z MPD. Prowadzimy kampanie informacyjne i społeczne pokazując ludziom, że niepełnosprawny także ma swoje prawa. Ma prawo do równości obywatelskiej, ma prawo być i decydować o sobie, wyrażać swoje zdanie i poglądy.

Czy wiesz, że:

    • 1 na 4 dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym nie mówi
    • 1 na 3 dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym  nie chodzi
    • 1 na 2 dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym  ma niepełnosprawność intelektualną
    • 1 na 4 dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym  cierpi na epilepsję.

Graj z nami w Zielone i POMÓŻ TERAZ naszym uczniom w walce o siebie.

Uczymy mówić

Czy wiesz co jest największą i najważniejszą potrzebą każdego człowieka? Tlen, woda, jedzenie, potrzeba akceptacji? Tak to wszystko jest ważne, bardzo ważne jednak najważniejsza jest komunikacja. Kiedy nie mamy możliwości komunikacji nie możemy poprosić o tlen, wodę, jedzenie nie nawiążemy relacji z drugim człowiekiem. Człowiek dzięki mowie poznaje otaczający go świat, wyraża swoje potrzeby, oczekiwania, emocje, buduje własną tożsamość, zawiera nowe znajomości. Natomiast osoby niemówiące lub posługujące się mową w ograniczonym zakresie wymagają w tym celu zastosowania wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC – Augmentative Alternative Communication). Głównym celem terapii w zakresie AAC jest umożliwienie osobom z ciężkimi zaburzeniami w porozumiewaniu się rozwoju umiejętności komunikowania się z otoczeniem. Podejmując działania dążymy do uzupełnienia lub zastąpienia zaburzonej mowy naszych uczniów. Słowa, które są niemożliwe do wypowiedzenia zostają wsparte mimiką, gestami (naturalnymi lub Makaton) lub/i symbolami (przestrzenno – dotykowymi, fotografiami, PCS, Piktogramami). W tym celu realizujemy strategie komunikacyjne przygotowywane przez zespół naszych specjalistów, które początkowo związane są z treściami szczególnie motywującymi uczniów do aktywności i wynikającymi z ich indywidualnych zainteresowań. W dalszej terapii strategie są stopniowo i systematycznie rozbudowywane obejmując również umiejętności szkolne (czytanie, pisanie czy liczenie). W terapii stosujemy również wysoką technologię. Nasi uczniowie korzystają z komunikatorów, odtwarzających nagrany głos oraz laptopów wyposażonych w specjalistyczne oprogramowania i syntezatory mowy. Dzięki nim są słyszalni i bardziej niezależni. Terapię prowadzimy w formie indywidualnej i grupowej. Wszystkie strategie komunikacyjne konsultujemy z dr Magdaleną Grycman – dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii, dyplomowanym neurologopedą, specjalistą ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Szkoły

Szkoły Przystani to placówki edukacyjno – terapeutyczne dla uczniów z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, niepełnościami sprzężonymi , ruchowymi oraz intelektualnymi.
Szczególną troską otaczamy uczniów niemówiących oraz z poważnymi zaburzeniami mowy, związanymi z ich niepełnosprawnościami. Dużą uwagę zwracamy na kształtowanie poczucia tożsamości ucznia, jego podmiotowości i sprawczości.
Pracujemy w małych, czteroosobowych grupach, z zastosowaniem różnorodnych metod sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi naszych uczniów. Zajęcia prowadzone są zgodnie z Indywidualnym Programem Edukacyjno Terapeutycznym oraz Programem Rozwoju Komunikacji przygotowanym przez zespół specjalistów, dostosowanym do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.
W toku codziennej edukacji i terapii staramy się wyposażyć naszych uczniów w szereg niezbędnych w codziennym życiu wiadomości i umiejętności.
Swoimi działaniami chcemy doprowadzić do możliwie najbardziej samodzielnego ich funkcjonowania w społeczeństwie, komunikacji z otoczeniem, prowadzenia domu, podejmowania pracy.

Szkoły Przystani to Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy oraz Oddział Rewalidacyjno – Wychowawczy.

ZAPEWNIAMY:
• nieodpłatne działania edukacyjno – terapeutyczne,
• współpracę z wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą,
• możliwość kontynuowania nauki w jednym, przyjaznym otoczeniu na wszystkich etapach edukacyjnych,
• zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej,
• imprezy i wycieczki szkolne,
• rozwijanie pasji i zainteresowań naszych uczniów,
• opiekę medyczną,
• dowóz uczniów busem,
• wsparcie dla rodziców (spotkania, zajęcia otwarte, konsultacje, warsztaty, szkolenia oraz pomoc indywidualną w sytuacjach kryzysowych).
Nasze Szkoły czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 16.00
Prowadzimy także zimowiska oraz półkolonie letnie dla naszych uczniów.

 

Chcesz zapisać swoje dziecko do naszej Szkoły skontaktuj się z nami:
Sekretariat Szkoły
Tel: +48 334 35 05
budujemyprzystan@gmail.com

Przedszkole

Przedszkole Przystani to miejsce, gdzie dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, niepełnosprawnościami sprzężonymi, ruchowymi oraz intelektualnymi znajdują bezpieczeństwo oraz edukację i terapię odpowiednio dostosowaną do ich potrzeb i możliwości rozwojowych.
Szczególną troską otaczamy dzieci niemówiące oraz z poważnymi zaburzeniami mowy, związanymi z ich niepełnosprawnościami.
Pracujemy w małych, czteroosobowych grupach, z zastosowaniem różnorodnych metod sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi naszych przedszkolaków. Zajęcia prowadzone są zgodnie z Indywidualnym Programem Edukacyjno Terapeutycznym oraz Programem Rozwoju Komunikacji przygotowanym przez zespół specjalistów, dostosowanym do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.
Nasza codzienna praca w przedszkolu skupia się na usprawnianiu ruchowym dzieci, nauce dokonywania przez nich wyborów, wyrażania swoich uczuć i potrzeb. Dążymy do tego, aby mogły żyć pełnią życia i spełniały swoje marzenia.

ZAPEWNIAMY:
• nieodpłatne działania edukacyjno – terapeutyczne,
• współpracę z wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą,
• możliwość kontynuowania nauki w jednym, przyjaznym otoczeniu na wszystkich etapach edukacyjnych,
• zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej,
• imprezy i wycieczki szkolne,
• rozwijanie pasji i zainteresowań naszych uczniów,
• opiekę medyczną,
• dowóz uczniów busem,
• wsparcie dla rodziców (spotkania, zajęcia otwarte, konsultacje, warsztaty, szkolenia oraz pomoc indywidualną w sytuacjach kryzysowych).

Nasze Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 16.00
Prowadzimy także zimowiska oraz półkolonie letnie dla naszych przedszkolaków.

Chcesz zapisać swoje dziecko do naszego Przedszkola skontaktuj się z nami:
Sekretariat Szkoły
Tel: +48 334 35 05
budujemyprzystan@gmail.com

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka to specjalistyczne zajęcia przeznaczone dla dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi, m.in. uszkodzenie wzroku lub słuchu, niepełnosprawność umysłowa, zaburzenia ze spektrum autyzmu, zespoły genetyczne, wcześniactwo, opóźnienie rozwoju mowy, nieprawidłowy rozwój ruchowy, ogólne opóźnienie psycho-ruchowe. Terapia ma na celu usprawnienie funkcjonowania dzieci na płaszczyznach, w których tego potrzebują.
Prowadząc terapię w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju mocno stawiamy na współpracę z rodzicami dziecka oraz jego rodziną. Rodzice znają najlepiej swoje dziecko, są z nim silnie związani i spędzają z nim najwięcej czasu, dlatego też są pełnoprawnymi członkami Zespołu. Terapeuci z uwagą i szacunkiem odnoszą się do ich potrzeb, oczekiwań, sugestii i pytań.
Wszystkie zajęcia prowadzone są przede wszystkim w formie zabawy, do której włączony jest także rodzic. Celem ćwiczeń poprzez zabawę jest usprawnianie funkcji poznawczych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, motoryki małej i dużej, umiejętności grafomotorycznych, mowy, rozumienia sytuacji społecznych. Stosowane przez terapeutów pomoce dydaktyczne są w pełni dostosowane do potrzeb i możliwości każdego dziecka. Cele terapii wyznaczane są na podstawie sfery najbliższego rozwoju dziecka.
Rodzaj terapii i metod pracy dostępny na Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka:.
• terapia ręki,
• rehabilitacja ruchowa,
• komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC),
• terapia behawioralna,
• zajęcia metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne,
• Zajęcia Metodą Dobrego Startu,
• stymulacja polisensoryczna,
• terapia integracji sensorycznej (SI),
• zajęcia w sali Doświadczania Świata,
• terapia słuchowa metodą AA Tomatisa,
• terapia z wykorzystanie C-eye,
• terapia logopedyczna i pedagogiczna
Rodziców, których niepokoi rozwój ruchowy, intelektualny, lub komunikacji dziecka zapraszamy na konsultacje do Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Przystani. Im wcześniej podejmiemy działania wspierające rozwój dziecka z niepełnosprawnością, tym większe stwarzamy szanse na wyrównanie jego deficytów rozwojowych oraz uniknięcie błędów i zaniedbań utrudniających jego dalszą edukację.

Powiemy Wam:
• jak spędzać czas z dzieckiem wpierając jednocześnie jego rozwój,
• w jaki sposób porozumieć się z dzieckiem z zaburzeniami mowy,
• jak dostosować sprzęt specjalistyczny do potrzeb dziecka,
•w jaki sposób wspierać naukę prawidłowego jedzenia i picia oraz samoobsługi.

W strukturze zajęć znajdują się:
• indywidualne zajęcia dla dziecka w obecności rodzica, (czasem także rodzeństwa lub dziadków),,
• konsultacje specjalistyczne dla rodzica z psychologiem, pedagogiem, logopedą lub rehabilitantem,
• zajęcia integracyjne w małych grupach terapeutycznych (2 – 5 dzieci), mające na celu przygotowanie dziecka do adaptacji w placówkach przedszkolnych,
• warsztaty i szkolenia dla rodziców.

Do Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Przystani mogą uczęszczać dzieci zamieszkałe na terenie miasta Radomia oraz w pobliskich miejscowościach, w wieku od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole.

Każde dziecko może być objęte terapią w wymiarze od 4 do 8 godzin zajęć w miesiącu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Zajęcia we Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka w Przystani są bezpłatne. Podstawą do ubiegania się o przyjęcie dziecka na zajęcia jest „Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”, wydawana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną właściwą dla miejsca zamieszkania dziecka.

Chcesz zapisać swoje dziecko na terapię do Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka skontaktuj się z nami:

Kierownik WWRD
Sylwia Fetraś
Tel: Tel: +48 334 35 05
budujemyprzystan@gmail.com

Terapia


REHABILITACJA
ruchowa realizowana w naszej szkole ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej oraz poprawę jakości życia. Terapia ta jest prowadzona zgodnie z zaleceniami lekarza specjalisty z zakresu rehabilitacji i neurologii oraz w oparciu o ocenę funkcjonalną możliwości motorycznych Gross Motor Function Measure dzieci i uczniów.

NAUCZANIE KIEROWANE czyli metoda PETÖ to zintegrowany system działań rehabilitacyjnych, pedagogicznych, logopedycznych, komunikacyjnych i społecznych. Celem tego programu jest przygotowanie dziecka ( w miarę możliwości psychofizycznych ) do maksymalnej samodzielności i niezależności w czynnościach życia codziennego. Nauczanie Kierowane pomaga rozwijać umiejętności ruchowe takie jak: kontrola głowy, obroty na brzuch i plecy, siedzenie, przemieszczania się, orientacji w czasie i przestrzeni, chwytu, manipulacji, umiejętność komunikowania się z kolegami i opiekunami za pomocą gestów, tablic komunikacyjnych i komunikatorów.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA prowadzona w Przystani obejmuje wszystkie dzieci z zaburzeniami mowy oraz ze złożonymi zaburzeniami komunikacji. Przed rozpoczęciem zajęć przeprowadzana jest szczegółowa diagnoza, po której dla każdego dziecka dobierany jest indywidualny program terapii logopedycznej, w zależności od występującego zaburzenia i możliwości poznawczych każdego ucznia i dziecka, aby jak najlepiej wykorzystywać ich możliwości i potencjał.

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA Na każdym etapie rozwoju dziecko może napotykać na trudności, z którymi samo nie potrafi sobie poradzić. Celem terapii psychologicznej jest pomoc dziecku w eliminowaniu zaburzeń emocjonalnych, poznawczych, społecznych, tak, aby mogło rozwijać się w optymalny dla siebie sposób. Poprzez zabawy, gry, programy multimedialne, opowiadania. Dziecko rozwija spostrzeganie, myślenie, pamięć, poprawia koncentrację uwagi, rozumie normy społeczne.

KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA – AAC. Człowiek dzięki mowie poznaje otaczający go świat, wyraża swoje potrzeby, oczekiwania, emocje, buduje własną tożsamość czy zawiera nowe znajomości. Natomiast osoby ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi wymagają w tym celu zastosowania wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC – augmentative and alternative communication).
Podejmując działania dążymy do skompensowania (uzupełnienia lub zastąpienia) zaburzonej mowy. Słowa, które są niemożliwe do wypowiedzenia zostają wsparte mimiką, gestami (naturalnymi lub Makaton) lub/i symbolami (przestrzenno – dotykowymi, fotografiami, PCS, Piktogramami).

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ – SI. Dla dzieci z uszkodzeniem Ośrodkowego Układu Nerwowego codzienne czynności stanowią ogromne wyzwanie. Aby pomóc im przezwyciężać trudności i wspierać w osiąganiu nowych umiejętności w naszej placówce zapraszamy je do udziału w „naukowej zabawie” i prowadzimy Terapię Integracji Sensorycznej. Celem terapii SI jest poprawa jakości przesyłania i organizowania informacji odbieranych przez zmysły. Poprzez zabawę i aktywności ruchowe terapeuta dobierając odpowiednie dla dziecka bodźce stymuluje słuch, wzrok, węch, dotyk, równowagę, które są niezbędne do prawidłowego nabywania nowych umiejętności oraz rozwijania funkcji poznawczych, językowych i społecznych.

TERAPIA RĘKI. Większość naszych uczniów ma trudności z samoobsługą, komunikacją i interakcjami społecznymi, a także zabawą i umiejętnościami szkolnymi. W naszej szkole prowadzimy Terapię Ręki, której celem jest usprawnienie motoryki małej czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców oraz dostarczenie wrażeń dotykowych. Ćwiczenia oraz zabawy mają rozwinąć sprawność ruchową dłoni dziecka, umiejętność chwytu i koordynację pomiędzy dłońmi, która jest niezbędna do wykonywania różnych funkcji.

TRENING SŁUCHOWY METODĄ A.A. TOMATISA. Celem Treningu słuchowego metodą A.A. Tomatisa jest wspieranie funkcji słuchowych i stymulacja mózgu za pomocą odpowiednio dobranych i przefiltrowanych dźwięków. W czasie terapii narząd słuchu poddawany jest „mikrogimnastyce”, która pozwala „otworzyć” go na dotychczas niedostępne zakresy częstotliwości. Trening słuchowy polega na słuchaniu indywidualnie dobranego materiału dźwiękowego przetworzonego przez urządzenie zwane ,,Elektronicznym uchem”. Urządzenie to jest idealnym modelem ucha ludzkiego i pozwala stymulować mięśnie ucha środkowego, tak aby zdołało ono odzyskać umiejętność słuchania.

USPRAWNIANIE WIDZENIA czyli rehabilitacja wzroku rozwija umiejętność posługiwania się wzrokiem, a tym samym sprzyja efektywniejszemu wykorzystywaniu widzenia w codziennym funkcjonowaniu naszych uczniów. Wzrok jest zmysłem, który podlega rozwojowi oraz poddaje się terapii i rehabilitacji. Funkcje wzrokowe u dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, nie rozwijają się samoistnie, ale można, a nawet trzeba, zacząć je ćwiczyć od najmłodszego wieku. Rehabilitacja wzroku powinna być poprzedzona diagnozą funkcjonalną która pozwala lepiej zrozumieć ucznia oraz odpowiednio dobrać indywidualny program.

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO W. SHERBORNE. Metoda ta jest szansą na istotne wspomaganie rozwoju dziecka szczególnie sfery emocjonalnej, społecznej i poznawczej. Potrzebny jest tylko czas, przestrzeń i drugi człowiek. Stwarza ona okazję do poznawania siebie, innych oraz budowania wzajemnych relacji poprzez różnorodne, naturalne i proste doświadczenia ruchowe.


METODA M.CH. KNILLÓW.
Dziecko, nawet najbardziej pasywne, można zachęcić do przejawiania własnej inicjatywy i aktywności – to główne założenie tej metody. Metoda ta Oparta jest na Programach aktywności – Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja opracowanych przez Mariannę Knill i Christophera Knilla. Zajęcia Metodą M.Ch. Knillów pomagają naszym uczniom nabywać: poczucie bezpieczeństwa, świadomość własnego ciała, wrażliwość na wzajemnie wysyłane sygnały, nawiązywanie kontaktów i komunikowanie się.

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA – SNOEZELEN. Na co dzień na każdego z nas oddziałują różnorodne bodźce: słuchowe, dotykowe, zapachowe, smakowe, kinestetyczne. Osoby z niepełnosprawnością mają do nich ograniczony dostęp. Sala Doświadczania Świata jest miejscem, w którym wszystkie te bodźce zostały skumulowane, a tym samym stały się osiągalne dla każdego uczestnika. Celem zajęć prowadzonych metodą Snoezelen, jest dostarczenie wrażeń wszystkim zmysłom, umożliwienie przeżycia doznań, które w życiu codziennym są dla niego niedostępne.

SENSOPLASTYKA© to metoda wspierania rozwoju naszych uczniów poprzez działania plastyczne. To rodzaj plastyki, która łączy doznania dotykowe z wzrokowymi, zapachowymi, słuchowymi i smakowymi, w której wykorzystuje się wyłącznie produkty spożywcze bezpieczne dla dzieci. W trakcie zajęć uczniowie mają możliwość poznać smak, zapach, fakturę i konsystencję różnych artykułów spożywczych. Tworzyć z artykułów spożywczych różne masy plastyczne, które mogą służyć im do malowania, lepienia itp. Brudzić się do woli, świetnie się przy tym bawiąc

BOCCIA – to dyscyplina sportowa posiadająca duże walory rehabilitacyjne i integracyjne. Jest dyscypliną uniwersalną. To jedna z dyscyplin paraolimpijskich. Może ją uprawiać każdy, bez względu na rodzaj i stopień dysfunkcji. Umożliwia udział w grze osobom z dużą niepełnosprawnością. Celem gry jest wrzucenie na boisko bili białej, a następnie umieszczenie w jej bezpośrednim sąsiedztwie jak największej ilości bil jednego koloru.