Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka w Radomiu

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD) to specjalistyczne zajęcia przeznaczone dla dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi, m.in. uszkodzenie wzroku lub słuchu, niepełnosprawność umysłowa, zaburzenia ze spektrum autyzmu, zespoły genetyczne, wcześniactwo, opóźnienie rozwoju mowy, nieprawidłowy rozwój ruchowy, ogólne opóźnienie psycho-ruchowe.

Terapia ma na celu usprawnienie funkcjonowania dzieci na płaszczyznach, w których tego potrzebują.
Prowadząc terapię w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju mocno stawiamy na współpracę z rodzicami dziecka oraz jego rodziną.

Rodzice znają najlepiej swoje dziecko, są z nim silnie związani i spędzają z nim najwięcej czasu, dlatego też są pełnoprawnymi członkami Zespołu. Terapeuci z uwagą i szacunkiem odnoszą się do ich potrzeb, oczekiwań, sugestii i pytań.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przede wszystkim w formie zabawy, do której włączony jest także rodzic. Celem ćwiczeń poprzez zabawę jest usprawnianie funkcji poznawczych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, motoryki małej i dużej, umiejętności grafomotorycznych, mowy, rozumienia sytuacji społecznych.

Stosowane przez terapeutów pomoce dydaktyczne są w pełni dostosowane do potrzeb i możliwości każdego dziecka. Cele terapii wyznaczane są na podstawie sfery najbliższego rozwoju dziecka.Wczesne wspomaganie rozwoju, zajęcia w Radomiu

Rodzaj terapii i metod pracy dostępny na Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka:

• terapia ręki,

• rehabilitacja ruchowa,

• komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC),

• terapia behawioralna,

• zajęcia metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne,

• Zajęcia Metodą Dobrego Startu,

• stymulacja polisensoryczna,

• terapia integracji sensorycznej (SI),

• zajęcia w sali Doświadczania Świata,

• terapia słuchowa metodą AA Tomatisa,
• terapia z wykorzystanie C-eye,

• terapia logopedyczna i pedagogiczna
Rodziców, których niepokoi rozwój ruchowy, intelektualny, lub komunikacji dziecka zapraszamy na konsultacje do Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Przystani.

Im wcześniej podejmiemy działania wspierające rozwój dziecka z niepełnosprawnością, tym większe stwarzamy szanse na wyrównanie jego deficytów rozwojowych oraz uniknięcie błędów i zaniedbań utrudniających jego dalszą edukację.

Powiemy Wam:

• jak spędzać czas z dzieckiem wpierając jednocześnie jego rozwój,

• w jaki sposób porozumieć się z dzieckiem z zaburzeniami mowy,

• jak dostosować sprzęt specjalistyczny do potrzeb dziecka,

• w jaki sposób wspierać naukę prawidłowego jedzenia i picia oraz samoobsługi.

W strukturze zajęć znajdują się:

• indywidualne zajęcia dla dziecka w obecności rodzica, (czasem także rodzeństwa lub dziadków),

• konsultacje specjalistyczne dla rodzica z psychologiem, pedagogiem, logopedą lub rehabilitantem,

• zajęcia integracyjne w małych grupach terapeutycznych (2 – 5 dzieci), mające na celu przygotowanie dziecka do adaptacji w placówkach przedszkolnych,

• warsztaty i szkolenia dla rodziców.

Do Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Przystani mogą uczęszczać dzieci zamieszkałe na terenie miasta Radomia oraz w pobliskich miejscowościach, w wieku od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole.

Każde dziecko może być objęte terapią w wymiarze od 4 do 8 godzin zajęć w miesiącu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Zajęcia we Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka w Przystani są bezpłatne.

Podstawą do ubiegania się o przyjęcie dziecka na zajęcia jest „Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”, wydawana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną właściwą dla miejsca zamieszkania dziecka.

Chcesz zapisać swoje dziecko na terapię do Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka skontaktuj się z nami:


ul. Wośnicka 125c, 26-600 Radom

Tel: +48 334 35 05