Szkoły Specjalne w Radomiu

Szkoły Specjalne Przystani to placówki edukacyjno – terapeutyczne dla uczniów z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, niepełnościami sprzężonymi , ruchowymi oraz intelektualnymi.

Szczególną troską otaczamy uczniów niemówiących oraz z poważnymi zaburzeniami mowy, związanymi z ich niepełnosprawnościami – specjalizujemy się w Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej AAC. Dużą uwagę zwracamy na kształtowanie poczucia tożsamości ucznia, jego podmiotowości i sprawczości.

Szkoła przysposabiająca do pracy w Radomiu

Pracujemy w małych, czteroosobowych grupach, z zastosowaniem różnorodnych metod sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi naszych uczniów. Zajęcia prowadzone są zgodnie z Indywidualnym Programem Edukacyjno Terapeutycznym oraz Programem Rozwoju Komunikacji przygotowanym przez zespół specjalistów, dostosowanym do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

W toku codziennej edukacji i terapii staramy się wyposażyć naszych uczniów w szereg niezbędnych w codziennym życiu wiadomości i umiejętności.

Swoimi działaniami chcemy doprowadzić do możliwie najbardziej samodzielnego ich funkcjonowania w społeczeństwie, komunikacji z otoczeniem, prowadzenia domu, podejmowania pracy.

Szkoły Przystani to Szkoła Podstawowa Specjalna, Szkoła Przysposabiająca do Pracy Specjalna oraz Oddział Rewalidacyjno – Wychowawczy Specjalny.

Szkoła specjalna w RadomiuZAPEWNIAMY:

• nieodpłatne działania edukacyjno – terapeutyczne,

• współpracę z wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą,

• możliwość kontynuowania nauki w jednym, przyjaznym otoczeniu na wszystkich etapach edukacyjnych,

• zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej,

• imprezy i wycieczki szkolne,

• rozwijanie pasji i zainteresowań naszych uczniów,

• opiekę medyczną,

• dowóz uczniów busem,

• wsparcie dla rodziców (spotkania, zajęcia otwarte, konsultacje, warsztaty, szkolenia oraz pomoc indywidualną w sytuacjach kryzysowych).


Nasze Szkoły czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 16.00

Prowadzimy także zimowiska oraz półkolonie letnie dla naszych uczniów.

Chcesz zapisać swoje dziecko do naszej Szkoły skontaktuj się z nami:

Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych w Radomiu

Szkoła Podstawowa Specjalna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy Specjalna

ul. Wośnicka 125c 26-600 Radom

Tel: +48 334 35 05

biuro@budujemyprzystan.org