Podprogram FEAD. Program POPŻ Podprogram 2017


1 grudnia rozpoczęły się pierwsze dostawy produktów spożywczych do magazynów Banków Żywności w ramach Podprogramu 2014. Do 23 stycznia 2015 r. pomoc żywnościowa trafi do osób potrzebujących.

Banki Żywności będą przekazywać żywność do organizacji charytatywnych zajmujących się stałym wsparciem osób najuboższych.
Organizacje te, będą przekazywać pomoc żywnościową bezpośrednio osobom potrzebującym, ale tylko w formie paczek żywnościowych. Termin odbiorów paczek żywnościowych uzależniony jest od dopełnienia procedur przez organizacje odbierające żywność z Banków Żywności.

Podprogram 2014 to pierwszy etap PO PŻ 2014 - 2020.
W kolejnych turach PO PŻ produkty spożywcze będą mogły być wykorzystane także do przygotowania posiłków - żywienia zbiorowego, w organizacjach charytatywnych na przykład w jadłodajniach.

Korzystanie z pomocy żywnościowej możliwe ze skierowaniem od Ośrodków Pomocy Społecznej

Aby otrzymać paczkę żywnościową, należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej, który wskaże organizację, z której można odebrać paczki żywnościowe.
Wsparcie żywnościowe w ramach Podprogramu 2014 otrzymają osoby indywidualne oraz rodziny, które z powodu niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie pełnowartościowego posiłku. Wsparcie, w postaci paczek żywnościowych, jest przewidziane dla osób najbardziej potrzebujących, w większości przypadków korzystających już z pomocy OPS.

OPS będą kierować swoich klientów do korzystania z unijnej pomocy żywnościowej, do organizacji, które będą odbierać żywność z Banków Żywności.
Dystrybucja żywności z Banków Żywności do organizacji charytatywnych w ramach Podprogramu 2014 zakończy się 23 stycznia 2015. Kolejne dostawy żywności w ramach PO PŻ planowane są już na wiosnę.

W ramach Podprogramu 2014 dystrybuowane będą: mleko, cukier, olej, makaron świderki, mielonka wieprzowa. Potrzebujący będą mogli otrzymać wszystkie te artykuły wyłącznie w paczkach żywnościowych.

Instytucją Zarządzającą Programem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Rozszerzony cel FEAD

Celem programu FEAD, tak samo jak poprzedniego programu PEAD, jest zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących.
Ponadto w programie FEAD jest dodatkowy cel: przyczynianie się do włączenia społecznego osób potrzebujących.

W ramach PO PŻ wspierane będą także działania z myślą o zmniejszeniu wykluczenia społecznego lub zaradzeniu nadzwyczajnym sytuacjom społecznym w
sposób bardziej zachęcający do samodzielności i zrównoważony. Działania te będą miały na celu:

a) wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie gospodarstwa domowego

b) włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych

c) pomoc towarzyszącą niezbędną dla zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej).

Każda osoba korzystająca z pomocy żywnościowej w ramach programu będzie miała możliwość skorzystania z usług pomocowych takich jak na przykład:
edukacja nt. właściwego odżywiania, nauka gotowania, prowadzenia domu, zarządzania budżetem, pomoc prawna, psychologiczna, pedagogiczna dla rodzin z dziećmi, które pomogą utrwalić efekt przekazanej pomocy żywnościowej. Działania te będą wprowadzone w następnych turach PO PŻ (czyli polskiego wydania FEAD) już w 2015 r. Podprogram 2014 to przede wszystkim pomoc żywnościowa.

 

 PROGRAM POPŻ PODPROGRAM 2017

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM2017


Podprogram 2017 – czas realizacji: od 23-03-2017 do 15-07-2018


CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018, a jej celami szczegółowymi są:

 • organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 • przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – czerwiec 2018


Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL], która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących. Lista OPL współpracujących z Radomskim Bankiem Żywności znajduje się na stronie internetowej naszego Banku.


KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:


1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
2. Sposób kwalifikacji:
OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].


ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:


1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych (OPL) w formie paczek żywnościowych lub posiłków:
2. Paczka żywnościowa to kilka artykułów spożywczych pochodzących z co najmniej trzech z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu.
Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:


1. groszek z marchewką 4 kg,
2. fasola biała 4 kg,
3. koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
4. buraczki wiórki 1,05 kg,
5. powidła śliwkowe 1,5 kg,
6. makaron jajeczny 4,5 kg,
7. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
8. ryż biały 4 kg,
9. kasza gryczana 2 kg,
10. herbatniki maślane 0,6 kg,
11. mleko UHT 7 l,
12. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
13. gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
14. szynka drobiowa 3 kg,
15. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
16. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
17. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
18. cukier biały 4 kg,
19. olej rzepakowy 4 l,
20. miód wielokwiatowy 0,4 l,
21. kabanos wieprzowy 0,36 kg;


2. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
3. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.
4. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych w miarę posiadanych możliwości przez Bank.
5. Żywność wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

 

PODPROGRAM 2017 – efekty


1. Stowarzyszenie Budujemy Przystań w Radomiu z terenu województwa mazowieckiego przy współpracy Bankiem Żywności w Radomiu realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.

2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
tłuszcze (olej rzepakowy),
dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).


3. Pomoc żywnościowa trafiła do 35 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa mazowieckiego.


4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
- 1,79235 ton żywności;
- 175 paczek żywnościowych;

W ramach Podprogramu 2017 dla 35 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 1 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:
• Ekonomiczne - - spotkań dla - uczestników
• Żywieniowe - spotkań dla - uczestników
• Kulinarne - 1 spotkań dla 16 uczestników
• Niemarnowanie żywności - - spotkań dla - uczestników


SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:


Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:


Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:
warsztaty kulinarne;
warsztaty edukacji ekonomicznej;
warsztaty dietetyczne;
warsztaty niemarnowania żywności.
Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronie internetowej Banku Żywności.
Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:
włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
pomoc towarzyszącą, niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Wytyczne Podprogramu 2017 oraz dokumenty są do pobrania:
na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:
https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/wytyczne/podprogram-2017/

Warto zobaczyć

 • Praca, praca, praca... 06/09/2018
  Praca, praca, praca...

  Jeżeli lubisz wyzwania i chcesz podnosić swoje kompetencje zawodowe u nas możesz zacząć realizować siebie. Stowarzyszenie Budujemy Przystań poszukuje osoby na stanowisko ASYSTENT NAUCZYCIELA

Z bloga

 • Zabawy w naśladowanie
  Relacje między dziećmi we Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka po wakacjach widocznie się umocniły; Franek i Natalia bawią się w karmienie lali, zabawę opartą na czynnościach…
  19Wrz
 • Czy lekarze boją się pacjentów z niepełnosprawnościami?
  ,,Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż się zepsujesz” pisał kiedyś J. Kochanowski. Słowa poety, wciąż aktualne , bo nie ma ważniejszej rzeczy…
  11Maj

O Stowarzyszeniu

Nasze Stowarzyszenie "Budujemy Przystań" w Radomiu powstało w 2011 roku i rozpoczęło działalność na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Od roku 2012 prowadzi Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych w Radomiu, w budynku dawnego internatu Szkół Agrotechniczych, przy ulicy Wośnickiej 125c.
Jesteśmy członkami Stowarzyszenia Rodziców Na Rzecz Pomocy Szkołom ,,Przyjazna Szkoła" oraz uczestniczymy w Akcji ,,1% dla mojej szkoły". Zapoznaj się ze sprawozdaniem.
Jesteśmy członkami Ogólnopolskiej Federacji Organizacji na Rzecz Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, której misją jest porozumienie na rzecz wdrażania zapisów Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych w Polsce (www.siecmpd.pl).

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Budujemy Przystań / Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych

 • ul. Wośnicka 125c
  26-600 Radom

 • +48 48 3343505

 • budujemyprzystan@gmail.com