Statut


Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie Budujemy Przystań w Radomiu, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., nr 79, poz. 855 ze zm.) i niniejszego statutu oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (Dz. U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536 ze zm.).

§2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami RP.

§4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Radom.

§5

1. Stowarzyszenie prowadzi statutową działalność jako odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wolontariuszy niebędących członkami Stowarzyszenia.

3. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników, także spośród swoich członków.

4. Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne wg zasad określonych w Rozdziale 5 niniejszego statutu. Terenowe jednostki organizacyjne mogą posiadać osobowość prawną.

§6

Stowarzyszenie może należeć, współdziałać i współpracować z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi działającymi na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dorosłych osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

§7

1. Stowarzyszenie ma prawo używania nazwy, oznak, logo, pieczęci, sztandarów, exlibrisów, proporczyków zgodnie z obowiązującymi zasadami.

2. Stowarzyszenie używa znaku - znak załączony do statutu.

Rozdział 2

Cele i zasady działania

§8

Celem stowarzyszenia jest:

działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, zapewniania wielopłaszczyznowych form edukacji, rehabilitacji prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, zawodowej i społecznej oraz wspierania ich rodzin.

pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,

działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

działalność charytatywna,

podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

ochrona i promocja zdrowia,

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

działalność w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży,

działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej,

działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa,

upowszechnianie ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

upowszechnianie ochrony praw konsumentów,

działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

promocji i organizacji wolontariatu,

działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

działalności na rzecz organizacji pozarządowych,

§9

Cele swoje Stowarzyszenie realizuje przez następujące rodzaje działalności:

I. działalności nieodpłatnej pożytku publicznego:

autobusowe przewozy szkolne i pracownicze- 49.39.Z

wynajem autobusów z kierowcą, przewozy wycieczkowe i turystyczne oraz inne okazjonalne przewozy autobusowe kursujące bez ustalonego rozkładu - 49.39.Z

zapewnienie zakwaterowania w ośrodkach kolonijnych i pozostałych obiektach wypoczynku wakacyjnego i zimowego 55.20.Z

wydawanie książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji, wyłączając słowniki i encyklopedie, w formie drukowanej, elektronicznej i dźwiękowej lub w internecie- 58.11.Z

wydawanie gazet- 58.13.Z

wydawanie czasopism- 58.14.Z

wydawanie włączając udostępnianie w trybie on-line materiałów reklamowych, pozostałych wyrobów drukowanych- 58.19.Z

prowadzenie witryn internetowych, które działają jak portale internetowe, tj. strony mediów dostarczających aktualne informacje- 63.12.Z

prowadzenie agencji informacyjnych dostarczających wiadomości, zdjęcia i reportaże dla mediów-63.91.Z

organizacja kolonii i wycieczek turystycznych 79.12.Z

organizacja, promocja i/lub zarządzanie imprezami, takimi jak wystawy, konferencje, spotkania-82.30.Z

prowadzenie wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat, którego celem jest wspieranie rozwoju dziecka i przygotowanie go do rozpoczęcia nauki - 85.10.Z

prowadzenie edukacji na poziomie podstawowym zapewniającą uczniom zdobycie umiejętności w zakresie czytania, pisania i liczenia oraz podstawowych umiejętności i wiedzy w zakresie takich przedmiotów, jak: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia i wiedza o społeczeństwie, przyroda, plastyka, muzyka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne - 85.20.Z,

prowadzenie obowiązkowej edukacja w trzyletnich gimnazjach -85.31.A.

prowadzenie pozaszkolnych formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych: zajęcia sportowe, obozy sportowe, zajęcia gimnastyczne - 85.51.Z

prowadzenie działalności wspomagającej edukację, doradztwo edukacyjno- zawodowe, działalność w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej - 85.60.Z

prowadzenie porad lekarskich, diagnostyki i leczenia świadczonych przez lekarzy- 86.2

prowadzenie działalność fizjoterapeutycznej w zakresie: diagnostyki fizjoterapeutycznej, fizykoterapii, hydroterapii, masażu leczniczego, terapii ruchowej itp.- 86.90.A

prowadzenie praktyki pielęgniarek- 86.90.C

działalność związana z prowadzeniem praktyki i promocji zdrowia prowadzona m. in. przez higienistki szkolne, ortoptystów, instruktorów higieny, dietetyków i specjalistów promocji zdrowia - 86.90.E

działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczona przez psychologów i psychoterapeutów - 86.90.E

działalność żłobków, pozostała opieka dzienna nad dziećmi włączając dzieci niepełnosprawne- 88.91.Z

pomoc społeczna zapewniająca całodobową opiekę osobą w podeszłym wieku i osobą niepełnosprawnym realizowaną w:

domach emeryta,

domach pomocy społecznej z minimalną opieką pielęgniarską

domach pomocy społecznej bez opieki pielęgniarskiej - 87.30.Z

pomoc społeczna zapewniająca całodobowo opiekę dzieciom oraz osobą o ograniczonej zdolności radzenia sobie samemu, realizowana w takich placówkach jak:

domy dziecka,

pogotowie opiekuńcze,

specjalne ośrodki wychowawcze,

rodziny zastępcze,

domy dla bezdomnych,

domy dla samotnych matek z dziećmi,

ośrodki pomocy dla osób z problemami socjalnymi lub osobistymi,

ogniska wychowawcze – 87.90.Z

pomoc społeczna i poradnictwo dla dzieci i młodzieży - 88.99.Z

prowadzenie poradni, schronisk i innych form pomocy społecznej bez zakwaterowania świadczoną na rzecz osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnym poprzez:

odwiedzanie osób w podeszłym wieku i chorych w ich domach,

dzienną opiekę dla osób w podeszłym wieku lub dorosłych osób niepełnosprawnych,

działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób upośledzonych umysłowo lub niepełnosprawnych fizycznie – 88.10. Z

działalność charytatywna polegająca na gromadzeniu funduszy lub inne formy wspierania finansowego w ramach pomocy społecznej- 88.99.z

prowadzenie biblioteki poprzez: gromadzenie zbiorów, katalogowanie zbiorów, wypożyczanie i przechowywanie książek, map, periodyków, filmów, płyt, itp. wyszukiwanie informacji z posiadanych zbiorów - 91.01.A

działalność w zakresie organizowania, promowania i zarządzania imprezami sportowymi- 93.1

II. działalności odpłatnej pożytku publicznego:

autobusowe przewozy szkolne i pracownicze- 49.39.Z

wynajem autobusów z kierowcą, przewozy wycieczkowe i turystyczne oraz inne okazjonalne przewozy autobusowe kursujące bez ustalonego rozkładu - 49.39.Z

zapewnienie zakwaterowania w ośrodkach kolonijnych i pozostałych obiektach wypoczynku wakacyjnego i zimowego 55.20.Z

wydawanie książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji, wyłączając słowniki i encyklopedie, w formie drukowanej, elektronicznej i dźwiękowej lub w internecie- 58.11.Z

wydawanie gazet- 58.13.Z

wydawanie czasopism- 58.14.Z

wydawanie włączając udostępnianie w trybie on-line materiałów reklamowych, pozostałych wyrobów drukowanych- 58.19.Z

prowadzenie witryn internetowych, które działają jak portale internetowe, tj. strony mediów dostarczających aktualne informacje- 63.12.Z

prowadzenie agencji informacyjnych dostarczających wiadomości, zdjęcia i reportaże dla mediów-63.91.Z

organizacja kolonii i wycieczek turystycznych 79.12.Z

organizacja, promocja i/lub zarządzanie imprezami, takimi jak wystawy, konferencje, spotkania-82.30.Z

prowadzenie wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat, którego celem jest wspieranie rozwoju dziecka i przygotowanie go do rozpoczęcia nauki - 85.10.Z

prowadzenie edukacji na poziomie podstawowym zapewniającą uczniom zdobycie umiejętności w zakresie czytania, pisania i liczenia oraz podstawowych umiejętności i wiedzy w zakresie takich przedmiotów, jak: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia i wiedza o społeczeństwie, przyroda, plastyka, muzyka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne - 85.20.Z,

prowadzenie obowiązkowej edukacja w trzyletnich gimnazjach -85.31.A.

prowadzenie pozaszkolnych formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych: zajęcia sportowe, obozy sportowe, zajęcia gimnastyczne - 85.51.Z

prowadzenie działalności wspomagającej edukację, doradztwo edukacyjno- zawodowe, działalność w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej - 85.60.Z

prowadzenie porad lekarskich, diagnostyki i leczenia świadczonych przez lekarzy- 86.2

prowadzenie działalność fizjoterapeutycznej w zakresie: diagnostyki fizjoterapeutycznej, fizykoterapii, hydroterapii, masażu leczniczego, terapii ruchowej itp.- 86.90.A

prowadzenie praktyki pielęgniarek- 86.90.C

działalność związana z prowadzeniem praktyki i promocji zdrowia prowadzona m. in. przez higienistki szkolne, ortoptystów, instruktorów higieny, dietetyków i specjalistów promocji zdrowia - 86.90.E

działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczona przez psychologów i psychoterapeutów - 86.90.E

działalność żłobków, pozostała opieka dzienna nad dziećmi włączając dzieci niepełnosprawne- 88.91.Z

pomoc społeczna zapewniająca całodobową opiekę osobą w podeszłym wieku i osobą niepełnosprawnym realizowaną w:

domach emeryta,

domach pomocy społecznej z minimalną opieką pielęgniarską

domach pomocy społecznej bez opieki pielęgniarskiej - 87.30.Z

pomoc społeczna zapewniająca całodobowo opiekę dzieciom oraz osobą o ograniczonej zdolności radzenia sobie samemu, realizowana w takich placówkach jak:

domy dziecka,

pogotowie opiekuńcze,

specjalne ośrodki wychowawcze,

rodziny zastępcze,

domy dla bezdomnych,

domy dla samotnych matek z dziećmi,

ośrodki pomocy dla osób z problemami socjalnymi lub osobistymi,

ogniska wychowawcze – 87.90.Z

pomoc społeczna i poradnictwo dla dzieci i młodzieży - 88.99.Z

prowadzenie poradni, schronisk i innych form pomocy społecznej bez zakwaterowania świadczoną na rzecz osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnym poprzez:

odwiedzanie osób w podeszłym wieku i chorych w ich domach,

dzienną opiekę dla osób w podeszłym wieku lub dorosłych osób niepełnosprawnych,

działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób upośledzonych umysłowo lub niepełnosprawnych fizycznie – 88.10. Z

prowadzenie biblioteki poprzez: gromadzenie zbiorów, katalogowanie zbiorów, wypożyczanie i przechowywanie książek, map, periodyków, filmów, płyt, itp. wyszukiwanie informacji z posiadanych zbiorów - 91.01.A

działalność w zakresie organizowania, promowania i zarządzania imprezami sportowymi- 93.1

§10

Stowarzyszenie oraz jego Koła Terenowe posiadające osobowość prawną mogą prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji ich celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Całą nadwyżkę przychodów nad kosztami Stowarzyszenie jest zobowiązane przeznaczyć na działalność statutową.

Rozdział 3

Członkowie Stowarzyszenia

§11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) Zwyczajnych,

2) Wspierających,

3) Honorowych.

§12

1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.

2. Decyzją o przyjęciu członka zwyczajnego podejmuje Zarząd w formie uchwały, po złożeniu przez członka pisemnej deklaracji.

3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna wspierająca działalność Stowarzyszenia.

4. Członkiem honorowym może być członek Stowarzyszenia lub inna osoba szczególnie zasłużona w działalności na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych.

5. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Zebranie Walne na wniosek Zarządu. W takim samym trybie może nastąpić ustanie członkostwa honorowego. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich.

6. Przyjmowanie oraz skreślanie z listy członków zwyczajnych i wspierających, należy do Zarządu Stowarzyszenia.

§13

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

1) uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia, zgodnie z postanowieniami statutu,

2) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający ma prawo uczestnictwa - przez swego przedstawiciela w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym.

3. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie złożonego zobowiązania do minimum rocznego wspierania działalności.

4. Członkostwo wspierające ustaje w pół roku po wygaśnięciu zobowiązania.

5. Członek wspierający ma prawo do uzyskania w sprawozdaniu rocznym informacji o sposobie wykorzystania jego wsparcia.

§14

Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:

1) aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia,

2) stosowanie się do postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

3) regularne opłacanie składek członkowskich,

4) dbanie o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.

§15

1. Przynależność członka do Stowarzyszenia ustaje w razie:

1) dobrowolnego wystąpienia,

2) skreślenia z listy członków,

3) usunięcia ze Stowarzyszenia.

2. Skreślenie z listy członków może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, gdy członek nie bierze udziału w żadnej z form pracy Stowarzyszenia lub nie opłaca składki przez 12 miesięcy. Skreślenie z listy członków następuje również w razie dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia oraz śmierci członka.

3. Usunięcie ze Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, gdy członek rażąco naruszył postanowienia statutu albo niegodnym zachowaniem naruszy dobre imię i autorytet Stowarzyszenia. Od uchwały tej przysługuje odwołanie do Zebrania Walnego w terminie 14 dni od doręczenia uchwały, a odwołanie to musi zostać rozpatrzone na najbliższych obradach Zebrania Walnego. Decyzja Zebrania Walnego jest ostateczna.

§16

1. Za wybitne zasługi dla realizacji celów Stowarzyszenia ustanawia się następujące wyróżnienia i odznaczenia:

Dyplom honorowy,

Wzór i tryb nadawania wyróżnień określa regulamin ustalony przez Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział 4

Władze i struktura organizacyjna

§17

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

2) Zarząd Stowarzyszenia,

3) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

ZEBRANIE WALNE

§18

Zebranie Walne Członków Stowarzyszenia jest najwyższym organem Stowarzyszenia.

§19

Do kompetencji Zebrania Walnego Stowarzyszenia należy:

1) uchwalanie programu działalności i planu finansowego Stowarzyszenia;

2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz ocena działalności Stowarzyszenia;

3) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i członków Stowarzyszenia;

4) wybór Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;

5) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;

6) zmiana statutu Stowarzyszenia;

7) podejmowanie innych uchwał, które ze względu na szczególną ważność wymagają decyzji Zebrania Walnego Stowarzyszenia;

8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w sprawie usunięcia ze Stowarzyszenia;

9) nadawanie tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia.

§20

1. Zebranie Walne Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia raz w roku jako sprawozdawcze oraz co 4 lata, jako sprawozdawczo - wyborcze.

2. O terminie Zebrania Walnego wraz z programem porządku obrad Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia: przez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz wysłanie jej za pomocą listów zwykłych poleconych lub odebranie osobiste za potwierdzeniem odbioru lub wysłanie zawiadomienia za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) za potwierdzeniem odbioru, co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania Walnego, informując o miejscu, terminie i porządku obrad.

§21

1. W Zebraniu Walnym biorą udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

2. Zebranie Walne władne jest do podejmowania wiążących uchwał, gdy uczestniczy w nim, co najmniej 1/4 członków Stowarzyszenia.

3. Zebranie Walne zwołane w drugim terminie władne jest do podejmowania uchwał bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków.

§22

1. Uchwały na Zebraniu Walnym zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym chyba, że postanowienia Zebrania Walnego stanowią inaczej.

2. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Zebranie Walne w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

3. Zebranie Walne może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania jawnego.

§23

1. Nadzwyczajne Zebranie Walne jest zwoływane:

1) na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia,

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,

3) na żądanie 1/4 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

2. Postanowienia §20 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3. W miarę potrzeby Nadzwyczajne Zebranie Walne Stowarzyszenia może wybrać w czasie trwania kadencji nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia lub dokonać zmian w ich składzie.

4. Nadzwyczajne Zebranie Walne Członków Stowarzyszenie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§24

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3-9 osób wybieranych przez Zebranie Walne spośród członków Stowarzyszenia, którzy co najmniej 4 lata aktywnie działają na rzecz Stowarzyszenia.

2. Członkiem zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

4. Do kompetencji Zarządu należy:

1) kierowanie działalnością Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem oraz reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

2) opracowanie programu działalności i planu finansowego oraz sprawozdań z ich wykonania;

3) realizacja uchwał Zebrania Walnego;

4) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia;

5) zwoływanie Zebrania Walnego Członków;

6) przyjmowanie członków Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy lub usunięcia członków oraz wnioskowanie do Zebrania Walnego o nadanie tytułu Członka Honorowego;

7) nabywanie w imieniu Stowarzyszenia praw i zaciąganie zobowiązań, przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;

8) prowadzenie organów opiniodawczo- doradczych;

9) gromadzenie środków finansowych;

10) prowadzenie działalności gospodarczej;

11) ustalanie wysokości składek członkowskich;

12) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do spółek i innych podmiotów gospodarczych;

13) podejmowanie innych uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia;

14) powoływanie Kół Terenowych wg zasad określonych w Rozdziale 5 niniejszego statutu.

15) koordynowanie działalności Kół Terenowych;

16) rozwiązywanie lub zawieszanie w czynnościach Zarządów Kół Terenowych, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia;

17) zawieszanie uchwał Zarządów Kół Terenowych w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz nadrzędnych;

18) nadzór nad działalnością merytoryczną i finansową Kół Terenowych;

19) określanie trybu przeprowadzenia likwidacji Koła Terenowego oraz sposobu pokrywania kosztów z tym związanych;

20) opracowywanie i uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia;

21) udzielanie pełnomocnictw do zawierania umów w imieniu Stowarzyszenia;

22) ustalanie regulaminu zatrudniania i wynagradzania pracowników zatrudnionych we wszystkich strukturach Stowarzyszenia;

23) wybór i zatwierdzenie audytora;

24) przystępowanie do federacji lub zrzeszeń organizacji pozarządowych o charakterze regionalnym, ogólnopolskich lub międzynarodowych realizujących cele statutowe zbieżne z celami statutowymi Stowarzyszenia określonymi w paragrafie 8 statutu;

25) współtworzenie partnerstw publiczno-społecznych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, w szczególności związanych z niepełnosprawnością;

26) zakładanie oraz prowadzenie:

a) placówek oświatowych,

b) placówek pomocy społecznej i wsparcia społecznego,

c) zakładów opieki zdrowotnej,

d) placówek rehabilitacji zawodowej i społecznej,

e) innych rodzajów placówek stworzonych dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;

27) zatrudnianie osób na stanowiskach kierowniczych i głównych księgowych w placówkach założonych i prowadzonych przez Zarząd Stowarzyszenia i uzgodnienie zatrudnienia osób na stanowiskach kierowniczych i głównych księgowych w placówkach założonych i prowadzonych przez Zarząd Koła Stowarzyszenia;

28) podejmowanie innych działań niezbędnych do dobrego funkcjonowania i rozwoju Stowarzyszenia.

§25

1. Na pierwszym posiedzeniu do zarządu wybierani są z spośród swojego grona: prezes, v-ce prezes, skarbnik, sekretarz i członek zarządu.

2. Zarząd Stowarzyszenia jest wybierany w głosowaniu tajnym, równym i bezpośrednim przez Walne

Zgromadzenie Członków.

2. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kadencji liczby członków Zarządu, Zarządowi przysługuje prawo uzupełnienia składu, jednak nie więcej jak 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

3. W przypadku znacznego rozszerzenia działalności Stowarzyszenia, Zarząd może wybrać 3-5 osobowe prezydium i upoważnić je do kierowania bieżącą działalnością Stowarzyszenia.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy członków Zarządu.

6. W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa.

KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIA

§26

1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest organem kontroli odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:

1) nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3-5 os osób, w tym z przewodniczącego i sekretarza wybieranych przez Zebranie Walne spośród członków Stowarzyszenia, którzy aktywnie działali w Stowarzyszeniu, co najmniej 4 lata. Komisja Rewizyjna w czasie trwania kadencji może, na miejsce członków ustępujących uzupełnią swój skład o nowych członków w liczbie nieprzekraczającej 1/3 jej składu pochodzącego z wyboru.

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:

1) kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarczo - finansowej Stowarzyszenia poprzez:

a) żądanie od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia,

b) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień,

§27

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia odbywają się, co najmniej dwa razy w roku.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

Rozdział 5

Koła Terenowe - jednostki organizacyjne Stowarzyszenia

§28

1. Koła Terenowe są podstawowymi terenowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia.

2. Koła Terenowe mogą uzyskiwać osobowość prawną na podstawie uchwały Zebrania Walnego Członków Koła Terenowego oraz uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Koła Terenowe Stowarzyszenia Budujemy Przystań w Radomiu po uzyskaniu osobowości prawnej pozostają w strukturach Stowarzyszenia, są podporządkowane władzom Stowarzyszenia oraz realizują cele Stowarzyszenia w formach i przy pomocy środków przewidzianych w statucie. Koła Terenowe nieposiadające osobowości prawnej działają na podstawie pełnomocnictw Zarządu Stowarzyszenia.

3. Do powołania Koła Terenowego przez Zarząd Stowarzyszenia wymagany jest wniosek, co najmniej 10 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi.

4. W celu powołania Koła Terenowego Zarząd Stowarzyszenia podejmuje stosowną uchwałę.

5. Koła Terenowe nie mają prawa uchwalania odrębnych statutów i działają zgodnie ze Statutem uchwalonym przez Zebranie Walne oraz regulaminem Koła Terenowego uchwalonym przez Zarząd Stowarzyszenia.

6. Koła Terenowe posiadające osobowość prawną uzyskują prawo do samodzielnego działania z zastrzeżeniem paragrafu 43 p.6 w ramach statutu. Prawo to ograniczone jest do sfery działań cywilno- prawnych i praw majątkowych dotyczących tego Koła Terenowego.

7. Zarząd Stowarzyszenia w uzgodnieniu z Komisją Rewizyjną, ma prawo uchylić uchwałę o wyrażeniu zgody na uzyskanie osobowości prawnej dla Koła Terenowego. Uchylenie uchwały zgłaszane jest przez Zarząd Stowarzyszenia do odpowiedniego sądu rejestrowego, co skutkuje wykreśleniem Koła Terenowego z rejestru i przywróceniem mu statusu Koła Terenowego bez osobowości prawnej.

§29

Władzami Koła Terenowego są:

1) Zebranie Walne Członków Koła Terenowego,

2) Zarząd Koła Terenowego,

3) Komisja Rewizyjna Koła Terenowego.

ZEBRANIE WALNE CZŁONKÓW KOŁA TERENOWEGO

§30

Zebranie Walne Członków Koła Terenowego jest najwyższym organem Koła Terenowego Stowarzyszenia.

§31

Do kompetencji Zebrania Walnego Członków Koła Terenowego należy:

1) uchwalanie kierunków i programów działania Koła Terenowego;

2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła Terenowego, ocena działalności Koła Terenowego oraz udzielanie absolutorium ustępującym władzom Koła Terenowego;

3) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Koła Terenowego, Komisji Rewizyjnej Koła Terenowego i członków Koła Terenowego;

4) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła Terenowego.

§32

Zebranie Walne Członków Koła Terenowego może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§33

1. Zebranie Walne Członków Koła Terenowego - sprawozdawczo - wyborcze zwoływane jest przez Zarząd Koła raz na 4 lata, a sprawozdawcze raz na rok (do końca pierwszego kwartału następnego roku).

2. O terminie Zebrania Walnego Członków Koła Terenowego Zarząd Koła Terenowego zawiadamia członków przez wysłanie zawiadomienia za pomocą listów zwykłych, poleconych lub odebranie osobiste za potwierdzeniem odbioru lub wysłanie zawiadomienia za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) za potwierdzeniem odbioru, co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania Walnego, informując o miejscu, terminie i porządku obrad.

§34

1. Nadzwyczajne Zebranie Walne Członków Koła Terenowego zwołuje Zarząd Koła Terenowego z podaniem celu:

1) na podstawie uchwały Zarządu Koła Terenowego,

2) na żądanie Zarządu Stowarzyszenia,

3) na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła Terenowego lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,

4) na wniosek - ogólnej liczby członków Koła Terenowego.

2. Postanowienia §33 p.2 stosuje się odpowiednio.

3. Zarząd Koła Terenowego jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne Zebranie Walne w ciągu 4 tygodni od daty złożenia wniosku lub żądania, o których mowa w ust.1 punkt 2 i 3.

4. Nadzwyczajne Zebranie Walne Członków Koła Terenowego obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§35

1. Dla ważności uchwał Zebrania Walnego Członków Koła Terenowego stosuje się odpowiednio przepisy §21.

2. Uchwały na Zebraniu Walnym Członków Koła Terenowego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym chyba, że postanowienia Zebrania Walnego Członków Koła Terenowego stanowią inaczej.

3. Zarząd Koła Terenowego i Komisja Rewizyjna Koła Terenowego wybierane są przez Zebranie Walne Członków Koła w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

4. Zebranie Walne Członków Koła Terenowego może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania jawnego.

ZARZĄD KOŁA TERENOWEGO

§36

Zarząd Koła Terenowego kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swego działania, zgodnie z uchwałami władz nadrzędnych.

§37

1. Kadencja Zarządu Koła Terenowego trwa 4 lata.

2. Zarząd Koła Terenowego składa się z 3-5 osób wybieranych na Zebraniu Walnym Członków Koła Terenowego spośród członków Koła Terenowego, którzy co najmniej 4 lata aktywnie działają na rzecz Stowarzyszenia.

3. Zarząd Koła Terenowego wybiera spośród siebie: przewodniczącego, sekretarza i skarbnika przy 2/3 składu.

4. Członkiem zarządu nie może być osoba, skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kadencji liczby członków Zarządu Koła Terenowego, Zarządowi przysługuje prawo uzupełnienia składu, jednak nie więcej jak 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§38

Do kompetencji Zarządu Koła Terenowego należy:

1) kierowanie i zarządzanie wszystkimi placówkami i innymi służbami niezbędnymi do realizacji celów statutowych;

2) zarządzanie majątkiem i funduszami Koła Terenowego i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych;

3) gromadzenie środków finansowych. Ustalanie rocznego budżetu Koła Terenowego i przestrzeganie dyscypliny finansowej;

4) realizacja uchwał Zebrania Walnego Członków Koła Terenowego i Zebrania Walnego Stowarzyszenia;

5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Koła Terenowego;

6) reprezentowanie Koła Terenowego na zewnątrz;

7) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zebrań Walnych Członków Koła Terenowego i ustalanie dla nich porządku obrad;

8) przedkładanie do zatwierdzenia Zebraniu Walnemu Członków Koła Terenowego rocznych sprawozdań i bilansów;

9) wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem zakładem pracy, w tym zatrudnianie i zwalnianie pracowników z tym, że zatrudnianie księgowych i osób na stanowiskach kierowniczych wymaga uprzedniego uzgodnienia z Zarządem Stowarzyszenia;

10) powoływanie komisji przetargowych, inwentaryzacyjnych, odbioru robot i innych;

11) rekomendowanie Zarządowi Stowarzyszenia przyjmowania, skreślenia lub usuwania członków Koła Terenowego, prowadzenie ewidencji członków Koła Terenowego;

12) oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych składają trzej członkowie Zarządu, w tym przewodniczący, sekretarz i skarbnik, a w pozostałym zakresie, nie związanym z zaciąganiem zobowiązań majątkowych, składają dwaj członkowie zarządu, w tym przewodniczący oraz sekretarz lub skarbnik.

13) rozpatrywanie skarg i zażaleń.;

14) wykonywanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Koła Terenowego, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, a także kontroli zewnętrznej;

15) podejmowanie innych zadań zmierzających do zrealizowania celów Stowarzyszenia.

§39

1. Posiedzenia Zarządu Koła Terenowego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

2. Uchwały Zarządu Koła Terenowego zapadają zwykłą większością głosów.

3. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Zarządu Koła Terenowego.

KOMISJA REWIZYJNA KOŁA TERENOWEGO

§40

1. Komisja Rewizyjna Koła Terenowego jest organem kontroli wewnętrznej Koła Terenowego.

2. Komisja Rewizyjna Koła jest organem kontroli odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej Koła Terenowego:

1) nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

3. Komisja Rewizyjna Koła Terenowego składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego i sekretarza wybieranych przez Zebranie Walne Członków Koła Terenowego, spośród członków Koła Terenowego, którzy co najmniej 5 lat aktywnie działają na rzecz Stowarzyszenia.

4. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kadencji liczby członków Komisji Rewizyjnej, Komisja Rewizyjna może uzupełnić swój skład o nowych członków w liczbie nieprzekraczającej 1/3 jej składu pochodzącego z wyboru.

5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Koła Terenowego należy:

1) kontrola całokształtu działalności, a w szczególności działalności gospodarczo - finansowej Koła Terenowego,

2) składanie sprawozdań na Zebraniu Walnym Koła Terenowego wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium Zarządowi Koła Terenowego,

3) przedstawienie Zarządowi Koła Terenowego i na Zebraniu Walnym Członków Koła Terenowego uwag i wniosków dotyczących działalności Koła Terenowego.

§41

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Koła Terenowego odbywają się, co najmniej dwa razy w roku.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Koła Terenowego mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Koła Terenowego z głosem doradczym.

§42

Rozwiązanie Koła Terenowego następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przypadku:

1) zaprzestania faktycznej działalności przez Koło Terenowe lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powstania przez okres dłuższy jak jeden rok,

2) złożenia przez Zarząd Koła Terenowego wniosku o jego rozwiązanie.

Rozdział 6

Środki finansowe i majątek Stowarzyszenia

§43

1. Na majątek i inne środki finansowe Stowarzyszenia składają się:

1) składki członkowskie,

2) wpływy ze zbiorek,

3) dotacje, subwencje, darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu - kwota darowizny płaconej gotówką nie może przekroczyć równowartości 15 tys. Euro,

4) wpływy z działalności gospodarczej Stowarzyszenia w przypadku gdy jest ona prowadzona,

5) lokaty,

6) wartości niematerialne i prawne,

7) inne wpływy i dochody.

2. Majątek Stowarzyszenia stanowią również ruchomości, nieruchomości, prawa majątkowe, udziały, papiery wartościowe, środki pieniężne otrzymane lub nabyte w czasie działalności Stowarzyszenia.

3. Rokiem obrachunkowym w stowarzyszeniu jest rok kalendarzowy. Rok sprawozdawczy jest zgodny z odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie oraz zapisami statutu.

4. Majątek Stowarzyszenia będący we władaniu Kół Terenowych nieposiadających osobowości prawnej pozostaje własnością Stowarzyszenia reprezentowanego przez Zarząd Stowarzyszenia.

5. Sposób przekazania majątku Kołom Terenowym, które uzyskały osobowość prawną, określa instrukcja majątkowa Stowarzyszenia.

6. Zbycie lub obciążenie majątku nieruchomego każdej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia wymaga zgody Zarządu Stowarzyszenia.

7. W razie rozwiązania lub likwidacji Koła Terenowego jego majątek przechodzi na własność Stowarzyszenia.

§44

1. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia składają trzej członkowie Zarządu Stowarzyszenia w tym prezes, v-ce prezes oraz skarbnik.

W sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych oświadczenia woli składają prezes oraz drugi, dowolny członek zarządu.

2. Zarząd Stowarzyszenia może udzielić pełnomocnictw do wykonania określonego rodzaju czynności.

§45

Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§46

Zmiany statutu uchwala Zebranie Walne większością 2/3 głosów członków biorących udział w Zebraniu.

§47

1. Uchwałą w przedmiocie likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Walne większością 2/3 głosów, biorących udział w Zebraniu.

2. W przypadku likwidacji Stowarzyszenia majątek przekazany zostanie organizacjom, których celem jest działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, zapewniania wielopłaszczyznowych form edukacji rehabilitacji prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, zawodowej i społecznej oraz wspierania ich rodzin.

Warto zobaczyć

 • Praca, praca, praca... 06/09/2018
  Praca, praca, praca...

  Jeżeli lubisz wyzwania i chcesz podnosić swoje kompetencje zawodowe u nas możesz zacząć realizować siebie. Stowarzyszenie Budujemy Przystań poszukuje osoby na stanowisko ASYSTENT NAUCZYCIELA

Z bloga

 • Zabawy w naśladowanie
  Relacje między dziećmi we Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka po wakacjach widocznie się umocniły; Franek i Natalia bawią się w karmienie lali, zabawę opartą na czynnościach…
  19Wrz
 • Czy lekarze boją się pacjentów z niepełnosprawnościami?
  ,,Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż się zepsujesz” pisał kiedyś J. Kochanowski. Słowa poety, wciąż aktualne , bo nie ma ważniejszej rzeczy…
  11Maj

O Stowarzyszeniu

Nasze Stowarzyszenie "Budujemy Przystań" w Radomiu powstało w 2011 roku i rozpoczęło działalność na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Od roku 2012 prowadzi Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych w Radomiu, w budynku dawnego internatu Szkół Agrotechniczych, przy ulicy Wośnickiej 125c.
Jesteśmy członkami Stowarzyszenia Rodziców Na Rzecz Pomocy Szkołom ,,Przyjazna Szkoła" oraz uczestniczymy w Akcji ,,1% dla mojej szkoły". Zapoznaj się ze sprawozdaniem.
Jesteśmy członkami Ogólnopolskiej Federacji Organizacji na Rzecz Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, której misją jest porozumienie na rzecz wdrażania zapisów Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych w Polsce (www.siecmpd.pl).

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Budujemy Przystań / Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych

 • ul. Wośnicka 125c
  26-600 Radom

 • +48 48 3343505

 • budujemyprzystan@gmail.com